Skip to content

Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r. Realizacja przedsięwzięcia możne nastąpić:
  • Nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r.
  • Nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie (z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą zostać wykonane wcześniej) dla wniosków złożonych po 01.07.2019.
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Warunek podstawowy, by wziąć dofinansowanie lub pożyczkę.

Warunki dla wszystkich budynków:

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków:

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne.
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy)
 • Montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwy, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
CZP_website_v5-121[1]

Wniosek złożysz w najbliższym WFOŚiGW:

Mapa dofinansowań programu czyste powietrze
 1. WFOŚiGW w Białymstoku
  15-879 Białystok
  ul. Św. Rocha 5
  Tel. (85) 74-60-241
  www.wfosigw.bialystok.pl
  biuro@wfosigw.bialystok.pl
 1. WFOŚiGW w Katowicach
  40-035 Katowice
  ul. Plebiscytowa 19
  Tel. (32) 60-32-200
  www.wfosigw.katowice.pl
  biuro@wfosigw.katowice.pl
 1. WFOŚiGW w Łodzi
  93-465 Łódź
  ul. Dubois 118
  Tel. (42) 663-41-00
  www.wfosigw.lodz.pl
  fundusz@wfosigw.lodz.p
 1. WFOŚiGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów
  ul. Zygmuntowska 9
  Tel. (17) 85-22-344
  www.wfosigw.rzeszow.pl
  biuro@wfosigw.rzeszow.pl
 1. WFOŚiGW w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Fredry 8
  Tel. (56) 621-23-00
  www.wfosigw.torun.pl
  wfosigw@wfosigw.torun.pl
 1. WFOŚiGW w Kielcach
  25-155 Kielce
  al. ks. J.Popiełuszki 41
  Tel. (41) 366-15-12
  www.wfos.com.pl
  biuro@wfos.com.pl
 1. WFOŚiGW w Olsztynie
  10-026 Olsztyn
  ul. Św. Barbary 9
  Tel. (89) 522-02-00
  www.wfosigw.olsztyn.pl
  info@wfosigw.olsztyn.pl
 1. WFOŚiGW w Szczecinie
  71-323 Szczecin
  ul. Solskiego 3
  Tel. (91) 48-615-56
  www.wfos.szczecin.pl
  sekretariat@wfos.szczecin.pl
 1. WFOŚiGW w Gdańsku
  80-861 Gdańsk
  ul. Rybaki Górne 8
  Tel. (58) 743-18-00
  www.wfos.gdansk.pl
  fundusz@wfos.gdansk.pl
 1. WFOŚiGW w Krakowie
  31-002 Kraków
  ul. Kanonicza 12
  Tel. (12) 422-94-90
  www.wfos.krakow.pl
  biuro@wfos.krakow.pl
 1. WFOŚiGW w Opolu
  45-018 Opole
  ul. Krakowska 53
  Tel. (77) 453-76-11
  www.wfosigw.opole.pl
  sekretariat@wfosigw.opole.pl
 1. WFOŚiGW w Warszawie
  00-893 Warszawa
  ul. Ogrodowa 5/7
  Tel. (22) 504-41-00
  www.wfosigw.pl
  poczta@wfosigw.pl
 1. WFOŚiGW w Zielonej Górze
  65-602 Zielona Góra
  ul. Miodowa 11
  Tel. (68) 419-69-00
  www.wfosigw.zgora.pl
  sekretariat@wfosigw.zgora.pl
 1. WFOŚiGW w Lublinie
  20-074 Lublin
  ul. Spokojna 7
  Tel. (81) 742-46-48/49
  www.wfos.lublin.pl
  sekretariat@wfos.lublin.pl
 1. WFOŚiGW w Poznaniu
  60-541 Poznań
  ul. Szczepanowskiego 15a
  Tel. (61) 845-62-00
  www.wfosgw.poznan.pl
  biuro@wfosgw.poznan.pl
 1. WFOŚiGW we Wrocławiu
  53-148 Wrocław
  ul. Jastrzębia 24
  Tel. (71) 333-09-30
  www.wfosigw.wroclaw.pl
  poczta@fos.wroc.pl